SDT S.C. szanuje dane osobowe swoich Klientów i w pełni wdrożyła wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „Rozporządzenie”. Dla zapewnienia przejrzystości i transparentności przetwarzania danych osobowych, SDT S.C. przyjęła niniejszą Politykę Prywatności.
Jeżeli nie akceptują Państwo procedur w niej opisanych – prosimy o niekorzystanie z naszych usług. Jeśli jednak mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości – jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nasze dane znajdują się na samym dole niniejszej Polityki.

DEFINICJE

Jeśli w niniejszej Polityce posługujemy się poniższymi zwrotami, należy im przypisać następujące znaczenie:

SDT S.C. oznacza; działalność gospodarczą prowadzoną przez Adama Wójcika oraz Sebastiana Gołębiowskiego pod nazwą SDT S.C. (NIP: 7262676676; REGON: 382888050)
Dane Osobowe

oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt.1 Rozporządzenia, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, którejdane dotyczą”);
Usługi
oznaczają świadczone przez SDT S.C. usługi, w szczególności usługi sprzedaży oprogramowania dla gastronomii, a także usługi dystrybucji specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz usługi konsultacyjne, wdrożenia i serwisu. Szczegółowy opis usług dostępny jest na stronie: https://smartdeliverytrack.com

Użytkownik
oznacza będącego osobą fizyczną odbiorcę Usług świadczonych przez SDT S.C., którego Dane Osobowe są przetwarzane za pośrednictwem serwisu
Polityka
oznacza niniejszą politykę prywatności, a więc zbiór zasad i reguł dotyczących przetwarzania przez SDT S.C. Danych Osobowych;
Przetwarzanie
oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Danych Osobowych przez SDT S.C.;
Rozporządzanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) .

Zasady Przetwarzania Danych Osobowych

   1. Za pośrednictwem strony internetowej https://smartdeliverytrack.com SDT S.C. może przetwarzać Państwa Dane Osobowe – dzieje się tak jednak wyłącznie w przypadku, gdy są Państwo Użytkownikami, którzy dobrowolnie podali nam swoje Dane Osobowe i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie lub gdy przetwarzanie Danych Osobowych wynika z korzystania przez Państwa z naszych Usług.
   2. Przetwarzając Państwa Dane Osobowe przestrzegamy przepisów Rozporządzenia.
   3. Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez SDT S.C. i korzystania z ich pełnej funkcjonalności. Zawsze przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych Osobowych.
   4. W przypadku, gdy uznają Państwo, iż przy przetwarzaniu Państwa Danych Osobowych naruszono przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”).
   5. Stosujemy jasne reguły i transparentne zasady – zawsze przysługuje Państwu prawo żądania informacji o swoich Danych Osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Państwu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody. Zakres i CEL zbieranych danych osobowych
   6. Aby świadczyć na Państwa rzecz Usługi, potrzebujemy niektórych Państwa Danych Osobowych dlatego:
    a) podczas rejestracji lub składania zamówienia na naszej stronie internetowej prosimy o podanie Danych niezbędnych do realizacji Usługi – zawsze są to jednak wyłącznie Dane niezbędne do realizacji Usługi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
    b) jeżeli chcą Państwo, abyśmy się z Państwem skontaktowali – prosimy o podanie za pośrednictwem strony internetowej Danych kontaktowych; nigdy jednak nie prosimy o
    więcej Danych Osobowych niż jest nam potrzebne do sprawnego kontaktu z Państwem, nie wykorzystujemy też podanych przez Państwa Danych kontaktowych do innych celów (podstawą przetwarzania jest wtedy art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
    c) podczas korzystania przez Państwa z naszej Strony internetowej zbieramy informacje statystyczne za pośrednictwem plików cookies – nie profilujemy jednak Użytkowników. Dane Osobowe wskazane w pkt. 7 powyżej są adekwatne do celu, dla jakiego je przetwarzamy – nigdy nie prosimy Państwa o podanie więcej informacji niż te, które są
    dla nas niezbędne dla świadczenia dla Państwa Usług lub skontaktowanie się z Państwem, na Państwa życzenie
   7. Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe:
    (I) w celu świadczenia Usług;
    (II) w celu kontaktu z Państwem – na Państwa życzenie;
    (III) w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych usług oraz w celach statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
    (IV) jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę – w celach marketingowych, tj. przesyłania Państwu za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu naszych aktualnych informacji handlowych. Zgodę tę mogą Państwo wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa na naszych formularzach zgłoszeniowych lub poprzez zapisanie się na nasz newsletter za pośrednictwem strony internetowej. Zgoda ta jest w
    pełni dobrowolna, nie ma wpływu na świadczenie Usług oraz może być w każdym czasie odwołana. Aby odwołać wyrażoną zgodę wystarczy kliknąć w odpowiedni link dezaktywacyjny, dostępny w każdej kierowanej do Państwa wiadomości lub odpisać na e-mail z prośbą o wypisanie z listy.
   8. Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe tylko przez taki okres, jaki jest to
    niezbędne dla realizacji celu oraz realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. Dane Osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy wyłącznie do momentu jej cofnięcia. Informacja, ile przechowywane są Dane Osobowe przetwarzane w ramach danej Usługi, jest Państwu udostępniana na każdy Państwa wniosek
   9. Nie przekazujemy Państwa Danych Osobowych do tzw. Państw Trzecich, to jest Państw spoza Unii ani żadnych organizacji międzynarodowych.
    Uprawnienia
   10. W każdej chwili mogą Państwo:
    (I) prosić o wgląd do swoich Danych Osobowych i dokładną informację, w jakim celu są
    one wykorzystywane oraz przez jaki okres będą przechowywane;
    (II) prosić o dokładną informację, komu i na jakiej podstawie przekazaliśmy Państwa
    Dane Osobowe;
    (III) sprostowywać, aktualizować oraz poprawiać swoje Dane Osobowe;
    (IV) odwołać swoją zgodę na Przetwarzanie, a także żądać usunięcia Danych Osobowych w całości lub w części, przy czym bez Państwa Danych Osobowych nie możemy świadczyć dla Państwa pewnych usług;
    (V) wnieść sprzeciw co do przetwarzania Państwa Danych Osobowych;
    (VI) prosić o przeniesienie Państwa danych do innego podmiotu;
    (VII) skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.
   11. SDT S.C. niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca, udostępni Państwu informacje wnioskowane na podstawie uprawnień wskazanych w pkt. 4- 6 oraz 10. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter działania nie będzie to możliwe, SDT S.C. w ciągu miesiąca przekaże Państwu informacje o możliwym terminie realizacji po przedłużeniu miesięcznego terminu, przy czym przedłużenie to może być maksymalnie o kolejny miesiąc. SDT S.C. zawsze poinformuje Państwa o realizacji Państwa uprawnienia.
   12. W pewnych wyjątkowych sytuacjach możemy odmówić usunięcia Państwa Danych Osobowych. Jest to jednak możliwe wyłącznie w sytuacjach przewidzianych przez prawo.
   13. W przypadku, gdyby w związku z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych miał miejsce jakikolwiek incydent bezpieczeństwa, wpływający na bezpieczeństwo Danych Osobowych oraz mogący powodować wysokie ryzyko naruszenia Państwa praw lub wolności, poinformujemy Państwa o takim incydencie.
   14. Nasi Partnerzy
  1.  
  2. Aby nasze Usługi działały prawidłowo, podejmujemy współpracę z różnymi podmiotami. Czasami niezbędne jest przekazanie im Państwa Danych Osobowych, zawsze jednak dzieje się to na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
  3.  
  4. Danych Osobowych.
  5.  

   1. Odbiorcami Państwa Danych Osobowych mogą być też podmioty pomagające nam prowadzić dla Państwa naszą działalność – takie jak kurierzy, firmy informatyczne, firmy księgowe lub nasi doradcy prawni oraz biznesowi. Bezpieczeństwo Danych Osobowych
   2. Podczas przetwarzania Danych Osobowych przestrzegamy Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wdrożyliśmy również politykę bezpieczeństwa, opisującą szczegółowo środki techniczne i organizacyjne wdrożone, by zapewnić Państwa Danym Osobowym najwyższy poziom ochrony. Informacja handlowa
   3. Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, możemy przesyłać na podany przez Państwo adres e-mail lub numer telefon informację handlową w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego.
   4. Zawsze mogą Państwo cofnąć swoją zgodę lub zrezygnować z takich wiadomości – wystarczy, że klikną Państwo odpowiedni link dezaktywacyjny znajdujący się w naszym mailingu.
   5. Informacją handlową w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie są jednak przesyłane przez nas informacje związane z działaniem wykonywanych na Państwa rzecz Usług, takie jak informacje o zmianie parametrów technicznych , warunków świadczenia Usług czy też zmiana Polityki

                 KONTAKT

  Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych, zachęcamy do kontaktu z SDT S.C. e-mail: biuro@smartdeliverytrack.com
  tel.: +48 510 381 814

  Scroll to Top